POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

se sídlem 56601 Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Čelakovského 6

IČ: 25923099

 

     Jednatel společnosti Ing. František Zima na základě  společenské smlouvy společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.,  IČ: 25923099 svolává všechny společníky na konání Valné hromady dne 24. května 2017 v 11.00 hodin v restauraci v Českých Heřmanicích.

 

Program valné hromady:

 

a) Zahájení, volba předsedy valné hromady (dále VH) a zapisovatele:

 

Návrh na usnesení:

VH volí předsedu VH a zapisovatele VH.

 

b) Zpráva dozorčí rady (dále DR).

 

Návrh na usnesení:

VH schvaluje zprávu DR za rok 2016.

 

c) Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za r. 2016, zprávy o vztazích.

 

Návrh na usnesení:

VH schvaluje výroční zprávu, řádnou účetní závěrku za rok 2016 včetně hospodářského výsledku za r. 2016, VH schvaluje zprávu o vztazích.

 

 

d) Rozhodnutí o použití zisku vytvořeného za r. 2016 včetně schválení odměn pro členy DR a jednatele společnosti za rok 2016.

 

Návrh na usnesení:

VH schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 2 113 834, 82 Kč: z toho příděl do sociálního fondu 100 000,- Kč, do fondu odměn 100 000,- Kč a na nerozdělený zisk 1 913 834,82 Kč. VH schvaluje odměny jednatele a členů DR, kteří mohou odměnu pobírat, za rok 2016 v celkové výši 120 000 Kč.

 

e) Schválení plánu společnosti pro rok 2017 včetně plánu oprav a investic, schválení kalkulací pro rok 2017.

 

Návrh na usnesení:

VH schvaluje plán společnosti pro rok 2017 včetně plánu oprav a investic. VH schvaluje kalkulace pro rok 2017.

 

 

 

      

f) Zvýšení základního kapitálu

 

     Základní kapitál se zvyšuje dále uvedeným společností hospodářsky využitelným  nepeněžitým  vkladem  stávajícího společníka města Vysoké Mýto, protože je v důležitém zájmu společnosti  získat do vlastnictví nemovitosti, které  již   užívá  pro  své   podnikání,  kterým  je   především  provozování vodovodů a kanalizací.

 

     Základní  kapitál  se  zvyšuje  z  dosavadních  399.146.000,-- Kč o částku  2.050.000,--    na  novou  výši základního kapitálu, která bude po zvýšení činit 401.196.000,-- Kč

 

g) Základní kapitál  se zvyšuje  nepeněžitým vkladem stávajícího společníka obce města Vysoké Mýto takto:

 

     Město Vysoké Mýto zvýší základní  kapitál společnosti převzetím závazku ke  zvýšení  vkladu  nepeněžitými  vklady této  obce,  a to dále uvedené nemovitosti:

 

 

 

 

Stavba "Vodojemu Bučkův kopec - 600 m3"

 

 

     Pozemek stavební parcela parcelní číslo 3077/3 v katastrálním území Vysoké Mýto, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če , (nádrž vodojemu 600 m3), včetně příslušenství,

 

     popsané  a  oceněné  ve  znaleckém  posudku  znalce  Ing. Václava Nádvorníka ze dne 3.3.2017 č.  016-1558/2017 celkem  částkou ve výši 2.050.000,--  Kč.

 

     Na  základě tohoto  posudku se  na vklad  společníka obce města Vysoké Mýto započítává částka ve výši  2.050.000,--  Kč .

 

 

Návrh na usnesení:

VH schvaluje nepeněžitý vklad společníka města Vysokého Mýta popsaného v bodě g).

 

 

h) Určení lhůty pro převzetí vkladové povinnosti.

 

 

Návrh na usnesení:

VH schvaluje lhůtu pro převzetí vkladové povinnosti, a to do ………………………. 2017.

 

 

 

ch) Obec Tisová projevila zájem o vstup do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. s následným vkladem vodohospodářského majetku do společnosti.

 

 

 

Návrh na usnesení:

 

VH schvaluje záměr vstupu obce Tisová do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. s tím, že o samotném přistoupení obce Tisové bude rozhodovat VH v roce 2018.

 

 

i) Závěr

 

 

 

Vzhledem k důležitosti projednávaných bodů VH Vás zdvořile žádáme o účast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vysokém Mýtě dne 22.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Zima

jednatel

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

 

 

Rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Prokopa Velikého

V souvislosti s plánovanou opravou komunikace v ulici Prokopa Velikého, zahájí společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. rekonstrukci vodovodního řadu.
Rekonstrukce se týká úseku od kolejí v ulici Jiráskově po křižovatku s ulicí Odbojářskou. Práce budou probíhat v období od 01. 03. 2016 do 30. 04. 2016 a budou rozděleny na dvě etapy. V první etapě od 01. 03. do 18. 03. se jedná o část od ul. Odbojářská po č. p. 602.
Druhá etapa, od 18. 03. do 30. 04., zahrnuje část zbývající, tedy až do křižovatky s ul. Jiráskovou.
Obě etapy budou zahrnovat výměnu stávajících vodovodních řadů za nový, přepojování vodovodních přípojek na případné provizorní rozvody a následně na nový vodovodní řad.
Před zahájením prací a v jejich průběhu budou pracovníci dodavatelské firmy kontaktovat vlastníky nemovitostí ve stavbou dotčené oblasti a informovat je o možných omezeních souvisejících s prováděnými pracemi.

Dodavatelem prací je společnost INSTAL Chroustovice, s.r.o., která se stala vítězem výběrového řízení vypsaného investorem, společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o..
Pracovní dobu avizuje dodavatel takto: Po – Pá od 7:00 do 16:00, So od 7:00 do 14:00.
Kontaktními osobami dodavatele jsou: Michal Zeman, vedení spol. – mob. 602 495 465, Roman Pohorský, stavbyvedoucí – mob. 602 678 461

Kontaktními osobami investora jsou: Ing. František Zima, jednatel – mob. 602 463 366, Jaromír Buchtele, vedoucí provozu – mob. 606 888 079

Omlouváme se za vzniklá omezení a prosíme o pochopení a trpělivost.

Ing. František Zima - jednatel společnosti


Harmonogram stavby vypracovaný dodavatelem prací

Harmonogram 

Nová pitná voda pro Vysoké Mýto

 

Kvalitu vody dokladuje přiložený rozbor:

Rozbory pitne vody-1 Rozbory pitne vody-2

VAROVÁNÍ PŘED NABÍDKOU VÝHODNÉ A LEVNĚJŠÍ DODÁVKY VODY

Dne 12.11.2015 upozornily dvě zákaznice z Vysokého Mýta na prodejce, který nabízí výhodnější a levnější podmínky dodávky vody. Obě zákaznice kontaktovaly pracovníky ústředny na tel. 465 424 678, kde jim bylo sděleno, že se nejedná o pracovníka společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
V souvislosti s tímto upozorňujeme , že naše společnost uzavírá smlouvy se zákazníky pouze v sídle naší společnosti. Pracovníci společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto ,s.r.o. používají vozidla označená logem společnosti a na vyžádání se prokazují platným průkazem, kde je uvedeno jejich jméno, fotografie a název společnosti. Pokud má zákazník z jakéhokoli důvodu pochybnosti, může si na telefonním čísle 465 424 678 ověřit, zda u nás zaměstnanec skutečně pracuje a nejedná se o podvodníka, případně se může obrátit přímo na městskou, či státní policii.

Kanalizace Zámrsk

Kontakt : Ing. Josef Tupec tel. 602 340 540 

Hlášení poruch : Pohotovost 602 168 470

Zákaznické centrum pro občany se nachází v sídle společnosti . Provozní doba : Po - Pá 7:00 - 15:00 hod.

 

 

Souhlas se zasíláním faktur elektronickou poštou

V současní době jsou všem odběratelům zasílány faktury za vodné a stočné prostřednictvím České pošty a.s. . Odběratelům, kteří při přihlášení k odběru uvedli svoji e-mailovou adresu, jsou zasílány faktury navíc ještě elektronickou poštou jako příloha e-mailové zprávy. Výhodou tohoto způsobu zasílání faktur je odeslání faktury ihned po jejím vystavení na Vaši e-mailovou adresu, přičemž fakturu máte k dispozici i mimo své trvalé bydliště.

Z důvodu snížení nákladů na zpracování a zasílání faktur a z důvodu rozšíření elektronického bankovnictví se naše společnost rozhodla přistoupit k zasílání faktur odběratelům využívajícím elektronickou komunikaci pouze v elektronické podobě. K tomuto kroku je však třeba, aby odběratel, který již nyní službu zasílání faktur elektronickou poštou využívá, zaslal naší společnosti na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   svůj souhlas se zasíláním faktur pouze v elektronické podobě ( t.j. že dodavatel již nebude povinen zasílat faktury v písemné podobě s poštovní poukázkou ).

Pokud ještě nevyužíváte služby zasílání faktur elektronickou poštou a máte zájem o zasílání faktur pouze v elektronické podobě, zašlete prosím svůj souhlas se zasíláním faktur pouze elektronickou poštou na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V žádosti o aktivaci služby je třeba uvést následující údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresu bydliště
  • Adresu odběrného místa
  • E-mailovou adresu , pokud není totožná s adresou odesilatele
  • Kontaktní telefonní číslo

Uskladnění vodoměru na zimní období

Naše společnost nabízí pro odběratele službu odmontování a uskladnění vodoměru na zimní období, aby nedošlo k poškození vodoměru mrazem. Tato služba je určena pro odběratele, kteří nemají možnost zabezpečit vodoměr na zimní období, např. u chat a chalup, v zahrádkářských koloniích a trvale neobydlených nemovitostech. Vodoměr je na náklady odběratele (ceník zde >>) odmontován a uskladněn do doby, kdy odběratel požádá znovu o osazení (montáž je již zahrnuta v ceně při demontáži).
Objednání služby na tel. 606888079, 465420821 nebo zde >>