POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

se sídlem 56601 Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Čelakovského 6

IČ: 25923099

 

     Jednatel společnosti Ing. František Zima na základě  společenské smlouvy společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.,  IČ: 25923099 svolává všechny společníky na konání Valné hromady dne 24. května 2017 v 11.00 hodin v restauraci v Českých Heřmanicích.

 

Program valné hromady:

 

a) Zahájení, volba předsedy valné hromady (dále VH) a zapisovatele:

 

Návrh na usnesení:

VH volí předsedu VH a zapisovatele VH.

 

b) Zpráva dozorčí rady (dále DR).

 

Návrh na usnesení:

VH schvaluje zprávu DR za rok 2016.

 

c) Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za r. 2016, zprávy o vztazích.

 

Návrh na usnesení:

VH schvaluje výroční zprávu, řádnou účetní závěrku za rok 2016 včetně hospodářského výsledku za r. 2016, VH schvaluje zprávu o vztazích.

 

 

d) Rozhodnutí o použití zisku vytvořeného za r. 2016 včetně schválení odměn pro členy DR a jednatele společnosti za rok 2016.

 

Návrh na usnesení:

VH schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 2 113 834, 82 Kč: z toho příděl do sociálního fondu 100 000,- Kč, do fondu odměn 100 000,- Kč a na nerozdělený zisk 1 913 834,82 Kč. VH schvaluje odměny jednatele a členů DR, kteří mohou odměnu pobírat, za rok 2016 v celkové výši 120 000 Kč.

 

e) Schválení plánu společnosti pro rok 2017 včetně plánu oprav a investic, schválení kalkulací pro rok 2017.

 

Návrh na usnesení:

VH schvaluje plán společnosti pro rok 2017 včetně plánu oprav a investic. VH schvaluje kalkulace pro rok 2017.

 

 

 

      

f) Zvýšení základního kapitálu

 

     Základní kapitál se zvyšuje dále uvedeným společností hospodářsky využitelným  nepeněžitým  vkladem  stávajícího společníka města Vysoké Mýto, protože je v důležitém zájmu společnosti  získat do vlastnictví nemovitosti, které  již   užívá  pro  své   podnikání,  kterým  je   především  provozování vodovodů a kanalizací.

 

     Základní  kapitál  se  zvyšuje  z  dosavadních  399.146.000,-- Kč o částku  2.050.000,--    na  novou  výši základního kapitálu, která bude po zvýšení činit 401.196.000,-- Kč

 

g) Základní kapitál  se zvyšuje  nepeněžitým vkladem stávajícího společníka obce města Vysoké Mýto takto:

 

     Město Vysoké Mýto zvýší základní  kapitál společnosti převzetím závazku ke  zvýšení  vkladu  nepeněžitými  vklady této  obce,  a to dále uvedené nemovitosti:

 

 

 

 

Stavba "Vodojemu Bučkův kopec - 600 m3"

 

 

     Pozemek stavební parcela parcelní číslo 3077/3 v katastrálním území Vysoké Mýto, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če , (nádrž vodojemu 600 m3), včetně příslušenství,

 

     popsané  a  oceněné  ve  znaleckém  posudku  znalce  Ing. Václava Nádvorníka ze dne 3.3.2017 č.  016-1558/2017 celkem  částkou ve výši 2.050.000,--  Kč.

 

     Na  základě tohoto  posudku se  na vklad  společníka obce města Vysoké Mýto započítává částka ve výši  2.050.000,--  Kč .

 

 

Návrh na usnesení:

VH schvaluje nepeněžitý vklad společníka města Vysokého Mýta popsaného v bodě g).

 

 

h) Určení lhůty pro převzetí vkladové povinnosti.

 

 

Návrh na usnesení:

VH schvaluje lhůtu pro převzetí vkladové povinnosti, a to do ………………………. 2017.

 

 

 

ch) Obec Tisová projevila zájem o vstup do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. s následným vkladem vodohospodářského majetku do společnosti.

 

 

 

Návrh na usnesení:

 

VH schvaluje záměr vstupu obce Tisová do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. s tím, že o samotném přistoupení obce Tisové bude rozhodovat VH v roce 2018.

 

 

i) Závěr

 

 

 

Vzhledem k důležitosti projednávaných bodů VH Vás zdvořile žádáme o účast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vysokém Mýtě dne 22.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Zima

jednatel

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.