Vyhodnocení nákladových položek na rok 2012

Skupinový vodovod Vysoké Mýto, Sloupnice, Javorník
Stočné Vysoké Mýto a České Heřmanice s ČOV

Řádek    Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky  Voda pitná Voda odpadní
2012 Rozdíl 2012 Rozdíl
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
  v tis. Kč 3 6  7
 1 Materiál 4 710 5 008  298  800 856  56 
 1/1 - surová voda podzemní + povrchová 2 410
 2 507 97       0
 1/2 - pitná voda převz. + odp.voda předána            
 1/3 - chemikálie            
 1/4 - ostatní materiál 2 300
2 501  201  800
 856 56 
 2 Energie 1 950
2 211  261 860
887  27 
 2/1 - elektrická energie 1 890
2 146  256  860
887 27
 2/2 - ost. ener. (plyn, pevná a kapalná e.) 60
 65  5      
 3 Mzdy 3 752 3 656  -96  3 176  3 092 -84 
 3/1 - přímé mzdy            
 3/2 - ostatní osobní náklady 952 931  -21  806  786  -20 
 4 Ostatní přímé náklady 6 438 7 739 1 301 16 640 19 140 2 500
 4/1 - odpisy a prostř. obnovy infrastr. majet. 3 725 3 879 154 2 400 2 586 186
 4/2 - opravy infrastr. majetku 1 150 2 220 1 070 9 774 12 021 2 247
 4/3 - nájem infrastr. majetku 184 180 -4 2 151 2 186 35
 4/4 - poplatky za vypouštění odpad. vod       148 152 4
 4/5 - ostatní provozní náklady externí 1 420 1 482 62 1 239 1 338 99
 4/6 - ostatní provozní náklady ve vl. režii -41 -22 19 928 857 -71
 5 Finanční náklady            
 6 Výrobní režie            
 7 Správní režie 2 853 2 628 -225 3 703 3 490 -213
 8 Úplné vlastní náklady 19 703 21 242 1 539 25 179 30 2 286
 D Voda pitná faktur v tis. m3 912 952 40      
 E - z toho domácnosti v tis. m3 530 552 22      
 F Voda odpad. odv. fakturovaná v tis. m3       625 636 11
 G - z toho domácnosti       380 361 -19
 H Voda srážková faktur. v tis. m3       380 361 1
 I Voda odpadní čištěná v tis. m3       1 005 1 017 12
 9 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m3 21,60 22,31 0,71 25,05 27,01 1,96

 

Řádek    Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Nákladové položky  Měrná jednotka Poznámka Voda pitná Voda odpadní
2012 2012
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
 1 2 2a 2b 5 7  8
 10 Úplné vlastní náklady - ÚVN tis. Kč   19 703 21 242  25 179 27 465 
 11 Kalkulační zisk  tis. Kč   4 337
3 855 2 230 279
 11a - podíl z ÚVN v % %   22,0 18,1 8,9 1,0
 12 Celkem ÚVN + zisk  tis. Kč   24 040 25 097 27 409 27 744
 13 Voda faktur. pitná, odpadní + srážk. m3   912
952  1 005
 1 017
 14 Cena pro vodné, stočné  Kč/m3   26,36
26,36  27,27
27,27 
 15 Cena pro vodné, stočné + DPH Kč/m3   29,00
29,00  31,09
31,09

 

Kanalizace Vysoké Mýto bez ČOV

Řádek    Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky  Voda pitná Voda odpadní
2012 Rozdíl 2012 Rozdíl
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
  v tis. Kč 3 6  7
 1 Materiál       5 -2 
 1/1 - surová voda podzemní + povrchová            
 1/2 - pitná voda převz. + odp.voda předána            
 1/3 - chemikálie            
 1/4 - ostatní materiál       5
 3 -2 
 2 Energie            
 2/1 - elektrická energie            
 2/2 - ost. ener. (plyn, pevná a kapalná e.)            
 3 Mzdy       13  13
 3/1 - přímé mzdy       10 10 0
 3/2 - ostatní osobní náklady      
 4 Ostatní přímé náklady       5 10 5
 4/1 - odpisy a prostř. obnovy infrastr. majet.            
 4/2 - opravy infrastr. majetku           0
 4/3 - nájem infrastr. majetku            
 4/4 - poplatky za vypouštění odpad. vod            
 4/5 - ostatní provozní náklady externí       5 10 5
 4/6 - ostatní provozní náklady ve vl. režii            
 5 Finanční náklady            
 6 Výrobní režie            
 7 Správní režie       4 4 0
 8 Úplné vlastní náklady       27 30 3
 D Voda pitná faktur v tis. m3            
 E - z toho domácnosti v tis. m3            
 F Voda odpad. odv. fakturovaná v tis. m3       7,0 7,3 0,3
 G - z toho domácnosti       0,2 0,2 0
 H Voda srážková faktur. v tis. m3       0 0 0
 I Voda odpadní čištěná v tis. m3           0
 9 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m3       3,86 4,11 -0,25

 

Řádek    Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Nákladové položky  Měrná jednotka Poznámka Voda pitná Voda odpadní
2012 2012
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
 1 2 2a 2b 5 7  8
 10 Úplné vlastní náklady - ÚVN tis. Kč       27 27 465 
 11 Kalkulační zisk  tis. Kč       2 0
 11a - podíl z ÚVN v % %       7,4 0
 11b - z ř.12 na rozvoj a obnovu infr. maj.  tis. Kč          
 12 Celkem ÚVN + zisk  tis. Kč       29 30
 13 Voda faktur. pitná, odpadní + srážk. m3       7,0  7,3
 14 Cena pro vodné, stočné  Kč/m3       4,16 4,16 
 15 Cena pro vodné, stočné + DPH Kč/m3       4,74 4,74

 

Vodovod Zálší, Vračovice, Nořín

Řádek    Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky  Voda pitná Voda odpadní
2012 Rozdíl 2012 Rozdíl
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
  v tis. Kč 3 6  7
 1 Materiál 47  39 -8      
 1/1 - surová voda podzemní + povrchová 25 26 1      
 1/2 - pitná voda převz. + odp.voda předána            
 1/3 - chemikálie            
 1/4 - ostatní materiál  22 13 -9      
 2 Energie 39  51 12      
 2/1 - elektrická energie 39  51 12      
 2/2 - ost. ener. (plyn, pevná a kapalná e.)            
 3 Mzdy  23 34 11      
 3/1 - přímé mzdy  17 25 8      
 3/2 - ostatní osobní náklady  6 9 3      
 4 Ostatní přímé náklady  73 71 -2      
 4/1 - odpisy a prostř. obnovy infrastr. majet.            
 4/2 - opravy infrastr. majetku      0      
 4/3 - nájem infrastr. majetku  45 42 -3      
 4/4 - poplatky za vypouštění odpad. vod            
 4/5 - ostatní provozní náklady externí  28 29 1      
 4/6 - ostatní provozní náklady ve vl. režii            
 5 Finanční náklady            
 6 Výrobní režie            
 7 Správní režie  31 28 -3      
 8 Úplné vlastní náklady  213 223 10      
 D Voda pitná faktur v tis. m3  9,5 10,0 0,45      
 E - z toho domácnosti v tis. m3  5,5 5,5 0,04      
 9 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m3  22,42 22,30 -0,12      

 

Řádek    Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Nákladové položky  Měrná jednotka Poznámka Voda pitná Voda odpadní
2012 2012
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
 1 2 2a 2b 5 7  8
 10 Úplné vlastní náklady - ÚVN tis. Kč   213 223    
 11 Kalkulační zisk  tis. Kč   7 8    
 11a - podíl z ÚVN v % %   3,3 3,6    
 11b - z ř.12 na rozvoj a obnovu infr. maj.  tis. Kč   0 0    
 12 Celkem ÚVN + zisk  tis. Kč   220 231    
 13 Voda faktur. pitná, odpadní + srážk. m3   9,51 10,0    
 14 Cena pro vodné, stočné  Kč/m3   23,18 23,18    
 15 Cena pro vodné, stočné + DPH Kč/m3   26,43 26,43    

 

Kanalizace Slatina

Řádek    Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky  Voda pitná Voda odpadní
2012 Rozdíl 2012 Rozdíl
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
  v tis. Kč 3 6  7
 1 Materiál       6 31 25
 1/1 - surová voda podzemní + povrchová            
 1/2 - pitná voda převz. + odp.voda předána            
 1/3 - chemikálie            
 1/4 - ostatní materiál       6 31 25 
 2 Energie       21 34 13 
 2/1 - elektrická energie       21  34  13 
 2/2 - ost. ener. (plyn, pevná a kapalná e.)            
 3 Mzdy       24 30
 3/1 - přímé mzdy       18 22 
 3/2 - ostatní osobní náklady       6
 4 Ostatní přímé náklady       137 182  45 
 4/1 - odpisy a prostř. obnovy infrastr. majet.       0  
 4/2 - opravy infrastr. majetku       8 -2 
 4/3 - nájem infrastr. majetku       1
 4/4 - poplatky za vypouštění odpad. vod            
 4/5 - ostatní provozní náklady externí       12 11  -1 
 4/6 - ostatní provozní náklady ve vl. režii       116 164  48 
 5 Finanční náklady            
 6 Výrobní režie            
 7 Správní režie       32 39 
 8 Úplné vlastní náklady       220 316  96 
 D Voda pitná faktur v tis. m3            
 E - z toho domácnosti v tis. m3            
 F Voda odpad. odv. fakturovaná v tis. m3       10,0 10,38 0,38
 G - z toho domácnosti       9,5 9,58 0,08
 H Voda srážková faktur. v tis. m3       0 0,00 0,00
 I Voda odpadní čištěná v tis. m3       10,0 10,38 0,38
 9 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m3       22,00 30,44 8,44

 

Řádek    Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Nákladové položky  Měrná jednotka Poznámka Voda pitná Voda odpadní
2012 2012
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
 1 2 2a 2b 5 7  8
 10 Úplné vlastní náklady - ÚVN tis. Kč       220 316
 11 Kalkulační zisk  tis. Kč       7 -80
 11a - podíl z ÚVN v % %       3,2 -25,3
 11b - z ř.12 na rozvoj a obnovu infr. maj.  tis. Kč       0 0
 12 Celkem ÚVN + zisk  tis. Kč       227 236
 13 Voda faktur. pitná, odpadní + srážk. m3       10,00 10,38
 14 Cena pro vodné, stočné  Kč/m3       22,73 22,73
 15 Cena pro vodné, stočné + DPH Kč/m3       25,91 25,91

 

Kanalizace Sruby

Řádek    Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky  Voda pitná Voda odpadní
2012 Rozdíl 2012 Rozdíl
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
  v tis. Kč 3 6  7
 1 Materiál       13 20 -7
 1/1 - surová voda podzemní + povrchová            
 1/2 - pitná voda převz. + odp.voda předána            
 1/3 - chemikálie            
 1/4 - ostatní materiál       13 20 -7 
 2 Energie       48 78 -30 
 2/1 - elektrická energie       48  78  -30 
 2/2 - ost. ener. (plyn, pevná a kapalná e.)            
 3 Mzdy       53 40 13
 3/1 - přímé mzdy       39 30 
 3/2 - ostatní osobní náklady       14 10 
 4 Ostatní přímé náklady       193 218  -25 
 4/1 - odpisy a prostř. obnovy infrastr. majet.            
 4/2 - opravy infrastr. majetku       8
 4/3 - nájem infrastr. majetku       1
 4/4 - poplatky za vypouštění odpad. vod            
 4/5 - ostatní provozní náklady externí       14 22  -8 
 4/6 - ostatní provozní náklady ve vl. režii       170 187  -17 
 5 Finanční náklady            
 6 Výrobní režie            
 7 Správní režie       52 50  2
 8 Úplné vlastní náklady       359 406  -47 
 D Voda pitná faktur v tis. m3            
 E - z toho domácnosti v tis. m3            
 F Voda odpad. odv. fakturovaná v tis. m3       12,30 13,01 -0,71
 G - z toho domácnosti       11,50 11,75 -0,25
 H Voda srážková faktur. v tis. m3            
 I Voda odpadní čištěná v tis. m3       12,30 13,01 -0,71
 9 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m3       29,19 31,21 -2,02

 

Řádek    Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Nákladové položky  Měrná jednotka Poznámka Voda pitná Voda odpadní
2012 2012
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
 1 2 2a 2b 5 7  8
 10 Úplné vlastní náklady - ÚVN tis. Kč       359 406
 11 Kalkulační zisk  tis. Kč       -79 -110
 11a - podíl z ÚVN v % %       -22,01 -27,09
 11b - z ř.12 na rozvoj a obnovu infr. maj.  tis. Kč       0 0
 12 Celkem ÚVN + zisk  tis. Kč       280 296
 13 Voda faktur. pitná, odpadní + srážk. m3       12,30 13,01
 14 Cena pro vodné, stočné  Kč/m3       22,73 22,73
 15 Cena pro vodné, stočné + DPH Kč/m3       25,91 25,91

 

Vodovod Tisová

Řádek    Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky  Voda pitná Voda odpadní
2012 Rozdíl 2012 Rozdíl
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
  v tis. Kč 3 6  7
 1 Materiál 57  46 -11      
 1/1 - surová voda podzemní + povrchová 38 38 0      
 1/2 - pitná voda převz. + odp.voda předána            
 1/3 - chemikálie            
 1/4 - ostatní materiál  19 8 -11      
 2 Energie 21  25 4      
 2/1 - elektrická energie 21  25 4      
 2/2 - ost. ener. (plyn, pevná a kapalná e.)            
 3 Mzdy  13 12 -1      
 3/1 - přímé mzdy  10 9 -1      
 3/2 - ostatní osobní náklady  3 3 0      
 4 Ostatní přímé náklady  38 39 1      
 4/1 - odpisy a prostř. obnovy infrastr. majet.            
 4/2 - opravy infrastr. majetku  15 18  3      
 4/3 - nájem infrastr. majetku            
 4/4 - poplatky za vypouštění odpad. vod            
 4/5 - ostatní provozní náklady externí  23 21 -2      
 4/6 - ostatní provozní náklady ve vl. režii            
 5 Finanční náklady            
 6 Výrobní režie            
 7 Správní režie  22 17 -5      
 8 Úplné vlastní náklady  151 139 -12      
 K Pitná nebo odp. voda předaná v tis. m3  14,9 14,6 -0,3      
 9 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m3  10,13 9,52 -0,61      

 

Řádek    Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Nákladové položky  Měrná jednotka Poznámka Voda pitná Voda odpadní
2012 2012
Kalkul. Skuteč. Kalkul. Skuteč.
 1 2 2a 2b 5 7  8
 10 Úplné vlastní náklady - ÚVN tis. Kč   151 139    
 11 Kalkulační zisk  tis. Kč   18 27    
 11a - podíl z ÚVN v % %   11,92 19,42    
 11b - z ř.12 na rozvoj a obnovu infr. maj.  tis. Kč          
 12 Celkem ÚVN + zisk  tis. Kč   169 166    
 13 Voda faktur. pitná, odpadní + srážk. m3   15,3 15,1    
 14 Cena pro vodné, stočné  Kč/m3   11,36 11,36    
 15 Cena pro vodné, stočné + DPH Kč/m3   12,95 12,95    

Vypracoval: Ing. Irena Svatošová
Datum: 6/3/13
Telefon: 465421504
Schválil: Ing. František Zima