Výpočet odvádění srážkových vod

 

Úhrada stočného za odvádění srážkových vod

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu upravuje § 20 odst. 6 zákona č. 274/21001 Sb. Srážkové vody jsou odpadní vody z dešťových srážek ze střech a ostatních ploch, vypouštěné odběratelem do veřejné kanalizace. Tato povinnoct se nevztahuje na plochy  dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy  drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemnků nebo jejich částí využívaných pro služby,které nesouviví s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce a zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. 

 Typ odkanalizované plochy   Plocha m2   Odtokový součinitel   Redukovaná plocha
 Zastavěné a těžce propustné
 zpevněné plochy
 100  x 0,9  = 90 m2
 Lehce propustné plochy (antuka, štěrk)  0,4
 Plochy pokryté vegetací (tráva)  0,05
 Red. plocha celkem
 90 m2
 Red. plocha celkem  x Dlouhodobý srážkový normál*  = Roční množství
 odváděných sr. vod (stočné)
 90  x  0,643   m/rok  = 58  m3

*Dlouhodobý srážkový normál pro výpočet objemu odvedených srážkových  platný od 1.4.2014 je 0,643 m/rok. Dlouhodobý srážkový normál poskytuje Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové

Odtokové součinitele podle druhu plochy: 

A - zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy :rozumí se stavby, asfaltové nebo betonové povrchy, spárovaná dlažba apod.; 0,9
B - lehce propustné zpevněné plochy :rozumí se dlažba nespárovaná nebo z lomového kamene, štěrkové povrchy, původně nezpevněné plochy trvale využívané k chůzi nebo pohybu vozidel apod.; 0,4
C - plochy kryté vegetací. 0,05