Přerušení dodávky vody

Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:

 • při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
 • nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
 • neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace
 • bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
 • neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
 • při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
 • v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.

Směrnice č. 1/2014 >>

Výpočet odvádění srážkových vod

 

Úhrada stočného za odvádění srážkových vod

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu upravuje § 20 odst. 6 zákona č. 274/21001 Sb. Srážkové vody jsou odpadní vody z dešťových srážek ze střech a ostatních ploch, vypouštěné odběratelem do veřejné kanalizace. Tato povinnoct se nevztahuje na plochy  dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy  drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemnků nebo jejich částí využívaných pro služby,které nesouviví s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce a zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

S účinností od 1.4.2014 se vypočítává nově množství srážkových vod odvedených do kanalizace s povinným použitím tzv. srážkového normálu. Dlouhodobý srážkový normál je průměrem určité hodnoty (např. roční srážky) v daném místě nebo oblasti za 30ti letí, v současné době za 30ti letí – 1961 až 1990. Tato hodnota se pak používá 30 let, tedy do roku 2020. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace. 

Bližší informace můžete získat na webových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz

Příklad výpočtu množství srážkových vod odváděných do kanalizace :

 Typ odkanalizované plochy   Plocha m2   Odtokový součinitel   Redukovaná plocha
 Zastavěné a těžce propustné
 zpevněné plochy
 100  x 0,9  = 90 m2
 Lehce propustné plochy (antuka, štěrk)  0,4
 Plochy pokryté vegetací (tráva)  0,05
 Red. plocha celkem
 90 m2
 Red. plocha celkem  x Dlouhodobý srážkový normál*  = Roční množství
 odváděných sr. vod (stočné)
 90  x  0,643   m/rok  = 58  m3

*Dlouhodobý srážkový normál pro výpočet objemu odvedených srážkových vod  poskytuje Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové

Odtokové součinitele podle druhu plochy: 

A - zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy :rozumí se stavby, asfaltové nebo betonové povrchy, spárovaná dlažba apod.; 0,9
B - lehce propustné zpevněné plochy :rozumí se dlažba nespárovaná nebo z lomového kamene, štěrkové povrchy, původně nezpevněné plochy trvale využívané k chůzi nebo pohybu vozidel apod.; 0,4
C - plochy kryté vegetací. 0,05

 

 

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Ode dne 1. 1. 2002 vstoupil v účinnost zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. k tomuto zákonu. Výše uvedený právní předpis mimo jiné nově zakotvil ve smyslu ustanovení § 8 odst.6 zák.č. 274/2001 Sb. povinnost naší společnosti jako dodavatele uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod s každým odběratelem.
Pro odběratele vyplývá z tohoto zákona rovněž povinnost uzavřít tuto smlouvu, neboť neuzavření písemné smlouvy je kvalifikováno jako neoprávněný odběr vody či neoprávněné vypouštění odpadních vod. Pro dodavatele pak možnost přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod (§ 10 odst.1 písm. b), § 10 odst.2 písm.a) v souvislosti s § 9 odst. 6 písm. d) zák.č. 274/2001 Sb.) až do doby uzavření této smlouvy.

Jestliže jste smlouvu doposud neobdrželi, obraťte se prosím písemně či telefonicky (tel. 465 424 678) na VaK a obratem vám zašleme nové vyhotovení smlouvy.
Jedno potvrzené vyhotovení přiloženého návrhu smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod si ponechte a druhé vyhotovení vraťte, prosím, nejpozději do 14 dnů

 • prostřednictvím České pošty s.p.
 • osobně v úřední dny (pondělí a středa: 7.00 – 15.00) v pokladně VaK
 • osobně mimo úřední dny do schránky umístěné v budově VaK

Žádáme vás laskavě o doplnění:

 • rodného čísla
 • č. telefonu
 • váš podpis a uvedení data podpisu

Nedílnou součástí smlouvy je reklamační řád, podle kterého se budou smluvní strany řídit v případě reklamace dodávky, případně kvality vody a odvádění odpadních vod.

 Reklamační řád >>

 

 

Výměna vodoměru

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. provádí na své náklady výměny fakturačních vodoměrů po 6 letech. Ke každé výměně vodoměru je vystaven montážní list. Když se nedaří odběratele zastihnout, zasíláme písemnou výzvu ke zpřístupnění vodoměru. Jednou z povinností odběratele je zpřístupnit měřidlo, při odečtu, výměně, popř. jeho kontrole. Tato povinnost je zakotvena v zákoně č. 274/2001Sb., §17 odst. 2, v platném znění. Informace o výměně vodoměru, o termínu výměny, příp. vydání kopie montážního listu vodoměru je možno získat telefonicky na č.tel. 465424678, 724923974.

Za finanční úhradu ze strany odběratele si lze objednat:

 • odmontování vodoměru v rámci ukončení odběru, rekonstrukce vodovodní přípojky, apod.
 • uskladnění vodoměru na zimní období, např. u novostaveb (viz formuláře - ceník prací)

Montáž a demontáž vodoměru lze objednat u provozního mistra na č. tel. 465424678, 602168470

Změna odběratele

Co je třeba k přihlášení odběru a uzavření smlouvy  –  DOMÁCNOSTI

 • Stav vodoměru ke dni přihlášení
 • Vyplněný formulář Přihláška a hlášení změn
 • Doklad o vlastnictví (Výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouva)
 • Průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změny

Ukončení odběru – domácnosti

 • Stav vodoměru ke dni změny ( předávací protokol )
 • Vyplněný formulář Přihláška a hlášení změn
 • Uhrazení všech pohledávek ke dni ukončení odběru
 • Průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změny
 • Úmrtní list v případě úmrtí (Smlouva se pak uzavírá s účastníky dědického řízení na dobu určitou)

Co je třeba k přihlášení a uzavření smlouvy  –  PODNIKATELÉ

 • Stav vodoměru ke dni přihlášení
 • Vyplněný formulář Přihláška a hlášení změn včetně přílohy č.1 Výpočet odvádění srážkových vod
 • Doklad vlastnictví nového majitele (Výpis z KN, kupní nebo darovací smlouva)
 • Výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenský list
 • Osvědčení o DIČ
 • V případě, že vlastník nemovitosti pronajímá nebytové prostory nájemci, je třeba doložit kopií nájemní smlouvy a plochu pronajímaného prostoru jako podklad pro výpočet odvádění srážkových vod ( viz. příloha č.1 Výpočet odvádění srážkových vod )
 • Průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby + platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změny

Odečet vodoměru

 • Odečty vodoměrů provádějí naši pracovníci ve čtvrtletních cyklech dle interního harmonogramu společnosti.
 • Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru za účelem jeho odečtu. Je-li vodoměr umístěn v šachtě, musí tato být přístupná a odvodněná.
 • Jestliže jste nebyli zastiženi při odečítání vodoměrů, zanechá náš pracovník ve schránce odečtový lístek, který vyplněný zašlete zdarma ( poštovné platí VAK ) prostřednictvím České pošty nebo odevzdejte do schránky umístěné v sídle naší společnosti.
 • Odečet vodoměru můžete nahlásit :

           - telefonicky na čísle 465424678,724923974

           - emailem přímo  na adresu   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ( fakturace Vysoké Mýto )

                                                         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ( fakturace ostatní obce )

           - Použít rychlý elektronický formulář hlášení stavu vodoměru na úvodní stránce www.vodovody-vm.cz

Odečet vodoměru musí obsahovat :

 • Jméno (případně název firmy) včetně adresy
 • číslo telefonu
 • datum odečtu
 • stav vodoměru v m3
 • v případě více odběrných míst,či vodoměrů v šachtě i číslo vodoměru (vyryté na obvodu vodoměru, zpravidla 8-mi místné číslo)

Nebude-li stav vodoměru navazovat na předchozí odečet, upozorníme Vás telefonicky, nebo obdržíte nový odečtový lístek

 

Způsob fakturace a plateb

 • Fakturace a platby jsou prováděny podle odečtů vodoměrů.
 • Vyúčtování je zasíláno dodavatelem na uvedenou adresu odběrateli prostřednictvím České pošty, s.p. nebo elektronicky na e-mail odběratele, příp. oběma způsoby
 • Faktura musí obsahovat tyto údaje: datum splatnosti, variabilní symbol (číslo faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení, datum odeslání, přesné označení dodavatele a odběratele, období vyúčtování, číslo odběru, číslo domu, číslo vodoměru, stav od – do, výše vodného, výše stočného, výši DPH, celkovou částku)
 • Lhůta splatnosti faktur za vodné a stočné je 14 dnů

Způsob placení:

 • v hotovosti v pokladně VAK (pouze Pondělí a Středa 7,00 - 15,00 hod)
 • složenkou na pobočkách České Pošty
 • převodním příkazem k úhradě na účet naší společnosti vedený u ČSOB a.s. - č. ú. 156 461 006/0300
 • inkasním způsobem z Vašeho bankovního účtu (pozor nejedná se o SIPO!)

Úhradu za dodávku vody a odvádění odpadních vod (vodné a stočné) je možné hradit inkasním způsobem. Pokud máte zájem o platbu inkasním způsobem, zadejte v elektronickém bankovnictví povolení k inkasu nebo si vytiskněte , či vyzvedněte v pokladně VAK  formulář „Potvrzení o povolení k inkasu" , který pozorně a čitelně vyplňte  a dejte potvrdit u vašeho peněžního ústavu. Při vyplňování výše limitu inkasa doporučujeme zadat měsíční frekvenci plateb a zohlednit letní spotřebu vody , zalévání zahrady , bazén + případné zvýšení ceny vodného a stočného. Potvrzení o elektronickém povolení k inkasu zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo vyplněný a potvrzený formulář odevzdejte v pokladně VaK , kde fakturantky VaK provedou změnu druhu platby. V následujícím čtvrtletí vám již bude (po odečtu vodoměru a následné fakturaci) doručen vždy pouze informativní vrchní díl obvyklé faktury. V případě, že bude překročen povolený limit inkasa z vašeho bankovního účtu, bude Vám zaslána faktura s poštovní poukázkou.

Formulář Inkaso >>

Zasílání faktur elektronickou poštou

V současní době jsou obvykle odběratelům zasílány faktury za vodné a stočné prostřednictvím České pošty s.p. . Odběratelům, kteří při přihlášení k odběru uvedli svoji e-mailovou adresu jsou zasílány faktury ve formátu PDF elektronickou poštou jako příloha e-mailové zprávy. Výhodou tohoto způsobu zasílání faktur je odeslání faktury ihned po jejím vystavení na Vaši e-mailovou adresu, přičemž fakturu máte k dispozici i mimo své trvalé bydliště.

Z důvodu snížení nákladů na zpracování a zasílání faktur a z důvodu rozšíření elektronického bankovnictví se naše společnost rozhodla přistoupit k zasílání faktur odběratelům využívajícím elektronickou komunikaci pouze v elektronické podobě. K tomuto kroku je však třeba, aby odběratel, který již nyní službu zasílání faktur elektronickou poštou využívá, zaslal naší společnosti na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ( t.j. že dodavatel již nebude povinen zasílat faktury v písemné podobě s poštovní poukázkou ).

Pokud ještě nevyužíváte služby zasílání faktur elektronickou poštou a máte zájem o zasílání faktur pouze v elektronické podobě, zašlete prosím svůj souhlas se zasíláním faktur pouze elektronickou poštou na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V žádosti o aktivaci služby je třeba uvést následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu bydliště
 • Adresu odběrného místa
 • E-mailovou adresu , pokud není totožná s adresou odesilatele
 • Kontaktní telefonní číslo