Výpočet odvádění srážkových vod

 

Úhrada stočného za odvádění srážkových vod

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu upravuje § 20 odst. 6 zákona č. 274/21001 Sb. Srážkové vody jsou odpadní vody z dešťových srážek ze střech a ostatních ploch, vypouštěné odběratelem do veřejné kanalizace. Tato povinnoct se nevztahuje na plochy  dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy  drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemnků nebo jejich částí využívaných pro služby,které nesouviví s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce a zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

S účinností od 1.4.2014 se vypočítává nově množství srážkových vod odvedených do kanalizace s povinným použitím tzv. srážkového normálu. Dlouhodobý srážkový normál je průměrem určité hodnoty (např. roční srážky) v daném místě nebo oblasti za 30ti letí, v současné době za 30ti letí – 1961 až 1990. Tato hodnota se pak používá 30 let, tedy do roku 2020. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace,bližší informace můžete získat na webových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz

Příklad výpočtu množství srážkových vod odváděných do kanalizace :

 Typ odkanalizované plochy   Plocha m2   Odtokový součinitel   Redukovaná plocha
 Zastavěné a těžce propustné
 zpevněné plochy
 100  x 0,9  = 90 m2
 Lehce propustné plochy (antuka, štěrk)  0,4
 Plochy pokryté vegetací (tráva)  0,05
 Red. plocha celkem
 90 m2
 Red. plocha celkem  x Dlouhodobý srážkový normál*  = Roční množství
 odváděných sr. vod (stočné)
 90  x  0,643   m/rok  = 58  m3

*Dlouhodobý srážkový normál pro výpočet objemu odvedených srážkových vod  poskytuje Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové

Odtokové součinitele podle druhu plochy: 

A - zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy :rozumí se stavby, asfaltové nebo betonové povrchy, spárovaná dlažba apod.; 0,9
B - lehce propustné zpevněné plochy :rozumí se dlažba nespárovaná nebo z lomového kamene, štěrkové povrchy, původně nezpevněné plochy trvale využívané k chůzi nebo pohybu vozidel apod.; 0,4
C - plochy kryté vegetací. 0,05