Co je třeba k přihlášení odběru a uzavření smlouvy  –  DOMÁCNOSTI

 • Stav vodoměru ke dni přihlášení
 • Vyplněný formulář Přihláška a hlášení změn
 • Doklad o vlastnictví (Výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouva)
 • Průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změny

Ukončení odběru – domácnosti

 • Stav vodoměru ke dni změny ( předávací protokol )
 • Vyplněný formulář Přihláška a hlášení změn
 • Uhrazení všech pohledávek ke dni ukončení odběru
 • Průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změny
 • Úmrtní list v případě úmrtí (Smlouva se pak uzavírá s účastníky dědického řízení na dobu určitou)

Co je třeba k přihlášení a uzavření smlouvy  –  PODNIKATELÉ

 • Stav vodoměru ke dni přihlášení
 • Vyplněný formulář Přihláška a hlášení změn včetně přílohy č.1 Výpočet odvádění srážkových vod
 • Doklad vlastnictví nového majitele (Výpis z KN, kupní nebo darovací smlouva)
 • Výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenský list
 • Osvědčení o DIČ
 • V případě, že vlastník nemovitosti pronajímá nebytové prostory nájemci, je třeba doložit kopií nájemní smlouvy a plochu pronajímaného prostoru jako podklad pro výpočet odvádění srážkových vod ( viz. příloha č.1 Výpočet odvádění srážkových vod )
 • Průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby + platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změny