Přerušení dodávky vody

Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:

  • při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
  • nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
  • neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace
  • bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
  • neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
  • při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
  • v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.

Směrnice č. 1/2014 >>