Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Ode dne 1. 1. 2002 vstoupil v účinnost zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. k tomuto zákonu. Výše uvedený právní předpis mimo jiné nově zakotvil ve smyslu ustanovení § 8 odst.6 zák.č. 274/2001 Sb. povinnost naší společnosti jako dodavatele uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod s každým odběratelem.
Pro odběratele vyplývá z tohoto zákona rovněž povinnost uzavřít tuto smlouvu, neboť neuzavření písemné smlouvy je kvalifikováno jako neoprávněný odběr vody či neoprávněné vypouštění odpadních vod. Pro dodavatele pak možnost přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod (§ 10 odst.1 písm. b), § 10 odst.2 písm.a) v souvislosti s § 9 odst. 6 písm. d) zák.č. 274/2001 Sb.) až do doby uzavření této smlouvy.

Jestliže jste smlouvu doposud neobdrželi, obraťte se prosím písemně či telefonicky (tel. 465 424 678) na VaK a obratem vám zašleme nové vyhotovení smlouvy.
Jedno potvrzené vyhotovení přiloženého návrhu smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod si ponechte a druhé vyhotovení vraťte, prosím, nejpozději do 14 dnů

  • prostřednictvím České pošty s.p.
  • osobně v úřední dny (pondělí a středa: 7.00 – 15.00) v pokladně VaK
  • osobně mimo úřední dny do schránky umístěné v budově VaK

Žádáme vás laskavě o doplnění:

  • rodného čísla
  • č. telefonu
  • váš podpis a uvedení data podpisu

Nedílnou součástí smlouvy je reklamační řád, podle kterého se budou smluvní strany řídit v případě reklamace dodávky, případně kvality vody a odvádění odpadních vod.

 Reklamační řád >>